Wybierz stronę

Regulamin konkursu: Leśne wędrówki (instagram)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie ”leśne wędrówki” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma FIDELIS PRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dawidach Bankowych, 05-090, ul. Bankowa 11a/2, nr NIP: 5342506834, KRS 0000569110, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 4. Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwana dalej „Jury”.
 5. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz członkowie Jury.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 maja, a kończy 6 czerwca 2022 r.  przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość jego przedłużenia.
 7. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest FIDELIS PRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dawidach Bankowych, 05-090, ul. Bankowa 11a/2. 
 2. Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO. 
 3. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody) 
 4. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz UE.  
 5. Dane będą przechowywane przez okres od 23 maja, do 10 czerwca 2022 r.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa.  
 10. Administrator informuje także, że dane osobowe przekazane w celu uczestnictwa w konkursie nie będą służyły do działań zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski, który jest :
  1) osobą pełnoletnią
  2) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie swojego zgłoszenia.
 2. Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na wstawieniu na swoim profilu nowego zdjęcia lub kilku w jednym poście z #konkurslesnewedrowki ilustrującego hasło niniejszego konkurs.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
  a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
  b) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
  c) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
  d) udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie linku na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.

§ 4

NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

 1. Wyboru zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).
 2. Jury dokona wyboru zwycięskich prac w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu. Kryteriami oceny są oryginalność, pomysłowość oraz jakość nadesłanej pracy.
 3. Nagrody w konkursie będą przyznane 5 laureatom. Do wygrania zestawy preparatów: Polisept Vet Pierwsza Pomoc zawierający POLISEPT VET SPRAY do dezynfekcji i przemywania ran oraz POLISEPT VET WOUND GEL aktywny opatrunek w formie żelu hydrokoloidowego oraz Poliderm Szampon Saszetka, czyli szampon dla zwierząt.

4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od dnia kontaktu zwycięzcy z Organizatorem i podania przez niego adresu do wysyłki nagrody.
Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie (zawinionych) ulega przepadkowi.

6.Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

7. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w art. 3, ust. 2 w terminie podanym w art. 4, ust. 5, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.

W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w art. 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 6 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
 3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 4. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 5. W przypadku podejrzenia nieuczciwego zdobycia polubień jury zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zdjęcia i usunięcia z galerii konkursowej.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Instagramie Pies Rasowy.
 7. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego