Wybierz stronę

Kilka słów o umowie sprzedaży psa

Kilka słów  o umowie sprzedaży psa

Agnieszka Łyp-Chmielewska

adwokat, kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

www.psiparagraf.pl, www.adwokatdabrowa.eu

Każdy hodowca chociaż raz w swojej karierze hodowlanej będzie zawierał umowę sprzedaży, ale czy każdy z hodowców wie, czym ta umowa jest oraz jakie powinna spełniać przesłanki, aby została uznana za umowę sprzedaży? Na początku musimy zadać sobie pytanie – czym w ogóle jest umowa sprzedaży?

Umowa sprzedaży jest jedną z umów nazwanych, których definicja jest zawarta w Kodeksie cywilnym. Z prawnego punktu widzenia umowa sprzedaży jest umową nazwaną (zdefiniowaną) w Kodeksie cywilnym, wzajemną oraz odpłatną. W świetle Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na nabywcę oraz do jej wydania, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę (art. 535 k.c.).

Na podstawie tej definicji należy wyszczególnić następujące elementy:

– przeniesienie prawa własności określonej rzeczy, 

– wydanie rzeczy,

– zapłatę określonej ceny, 

– odebranie rzeczy przez nabywcę.

Tutaj oczywiście pojawia się kolejny problem – czy umowa musi mieć formę pisemną? Kodeks cywilny nie narzuca stronom umowy formy, w jakiej ma być zawarta umowa sprzedaży ruchomości – do sprzedaży psa zastosowanie mają odpowiednio przepisy o sprzedaży rzeczy ruchomych. 

Ustna umowa sprzedaży psa jest w świetle prawa umową ważną i skuteczną, czyli taką, która wywołuje skutki prawne – a więc przenosi własność psa na nabywcę.

Zawarcie ustnej umowy sprzedaży

Jak już wspomniałam wyżej, ustna umowa sprzedaży jest umową ważną, skuteczną, wywołującą skutki prawne. Jednak dla hodowcy wiąże się ona z pewnym ryzykiem. Podczas ewentualnego sporu z nabywcą tak naprawdę udowodnienie treści umowy sprzedaży jest bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe, ponieważ każda ze stron będzie broniła swoich racji co do warunków umowy. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż szczeniaków czy też dorosłych psów na podstawie pisemnej umowy sprzedaży. W taki sposób najlepiej, drodzy hodowcy, zabezpieczycie swoje interesy oraz unikniecie trudności w ustalaniu treści umowy, a nawet i odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne, jeśli były one określone w umowie lub określony został cel nabycia psa. Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają na udowodnienie treści ustnej umowy przez wykorzystanie różnych środków dowodowych np. wiadomości elektronicznych między stronami, świadków, dokumentów.

Kilka porad praktycznych, jeśli już decydujesz się na zawarcie ustnej umowy sprzedaży:

– w wiadomości e-mail lub na komunikatorze opisz nabywcy, jakiego psa kupuje (dodaj, że szczeniak jest po przeglądzie miotu, a protokół możesz przesłać do wglądu),

jeśli pies jest obarczony wadami, które dyskwalifikują go z hodowli, dokładnie i precyzyjnie opisz je w wiadomości do nabywcy – zalecam bezpośrednie użycie sformułowaniapies jest obarczony wadami dyskwalifikującymi go z dalszej hodowli, sprzedajemy go jako PETA, wada polega na […],

– ustal z nabywcą cel zakupu psa – czy „do kochania”, czy do hodowli, czy na wystawy, czy do sportu, czy do pracy,

– w wiadomości napisz cenę psa oraz ustal, w jakim momencie dojdzie do jego przekazania,

– w wiadomości wskaż, że wraz z psem wydasz dokumenty oraz że jest on szczepiony zgodnie z wiekiem.

Skoro już wiesz, że umowa powinna być w formie pisemnej oraz co powinna zawierać, aby była umową sprzedaży, pora zastanowić się nad jej postanowieniami. 

Określenie stron umowy

Każda umowa powinna określać strony, czyli kto ją zawiera. W umowie sprzedaży psa/szczeniaka mogą występować następujące strony:

– hodowca – sprzedawca,

– hodowca – nabywca,

– nabywca.

Ciekawi Was, dlaczego wprowadzam takie rozróżnienie? A to dlatego, że postanowienia umowy sprzedaży są różne w przypadku sprzedaży między hodowcami i w przypadku sprzedaży między hodowcą a nabywcą niebędącym hodowcą.

Jak prawidłowo oznaczyć strony umowy?

Oznaczenie strony umowy jest bardzo istotne z punktu prawnego oraz ochrony Waszych praw i interesów. Każda ze stron powinna podać dane, które umożliwiają jej identyfikację. 

Przykładowe oznaczenie sprzedającego:

[…] (imię i nazwisko), zam. przy ul. […], ­PESEL […], prowadzący hodowlę psów rasowych pod przydomkiem […], zrzeszoną w […] (ZKwP, zawsze należy podać dany Oddział) pod numerem […], zwanego dalej sprzedawcą/hodowcą.

Przykładowe oznaczenie nabywcy:

[…] (imię i nazwisko), zam. przy ul. […], ­PESEL […], prowadzący hodowlę psów rasowych pod przydomkiem […], zrzeszoną w […] (ZKwP, należy podać Oddział) pod numerem […], zwanego dalej kupującym

albo

[…] (imię i nazwisko), zam. przy ul. […], ­PESEL […], zwany dalej kupującym

albo

[…] (imię i nazwisko), zam. przy ul. […], ­PESEL […], legitymujący się numerem dowodu osobistego […], wydanym przez […], zwanym dalej kupującym.

Pozyskanie w umowie sprzedaży numeru PESEL nabywcy umożliwi ustalenie jego miejsca zamieszkania za pośrednictwem organów administracyjnych w sytuacji, gdy adres podany w umowie będzie już nieaktualny.

Przedmiot umowy

Jak określiliśmy już strony umowy, to czas określić przedmiot umowy – czyli naszego psa/szczeniaka. Wskazanie przedmiotu umowy powinno nastąpić w pierwszym paragrafie czy też punkcie w umowie – w zależności od tego, jak te jednostki tekstu zostaną nazwane.

Określenie przedmiotu sprzedaży powinno być bardzo szczegółowe, do czego zobowiązuje hodowcę Kodeks cywilny w art. 564 oraz 564 ze znaczkiem 1, w których wyraźnie wskazano, że na sprzedawcy spoczywa obowiązek dokładnego określenia przedmiotu sprzedaży. Właśnie dla wyeliminowania w przyszłości wątpliwości, które informacje zostały podane, a które nie, polecam, aby bardzo dokładnie określić przedmiot sprzedaży – psa.

Na przykład:

Przedmiotem umowy jest suka/pies …

Jeśli chcesz przeczytać artykuł zamów magazyn 23/2019 już dziś!Zostaw odpowiedź